§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 z późn. zm.) SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA  LEKARSKA Bartosz Błaszczyk ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://medicusgora.pl

§ 2

Definicje

 1. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 2. UŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. PT - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. UoODO – USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Prawo Autorskie – USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Regulamin usługi – niniejszy regulamin.
 8. Dane osobowe – w rozumieniu RODO - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 9. Formularze – graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez stronę internetową, służący do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego lub zapewnienia określonej funkcjonalności.
 10. Usługodawca - SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA  LEKARSKA Bartosz Błaszczyk, 64-100 Leszno, os. Wieniawa 48/2.
 11. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze https://medicusgora.pl
 12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną.
 13. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron.
 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania.
 15. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 3

Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy.
 2. Nieodpłatny dostęp do informacji.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej:
 1. Internet Explorer 9+;
 2. Chrome 33+ lub
 3. Mozilla Firefox 27+ lub
 4. Opera 12.1+lub
 5. Safari 3+.
 1. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.

§ 5

Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu Internetowego wyłącznie zgodnie
  z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym
  w szczególności, choć nie wyłącznie, przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe
  w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. 10 Regulaminu.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany
  w zgłoszeniu.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej www.medicusgora.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn,
  w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:
 1. zmian danych zawartych w ramach serwisu;
 2. zmian parametrów technicznych serwisu;
 3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.
 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 3. Adres https://medicusgora.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna
  z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2021 roku.